วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (คุ้มบ้านหินดาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 (จากบ้านนางสมัย ยืนยัง ไปทางไร่คีรีล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 (โรงต้มหน่อไม้) งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งป้ายซอย ประจำซอยในหมู่บ้าน จำนวน 28 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง