วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ของกองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ของกองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ของกองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ของกองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กฉ 5187 ปราจีนบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ ป้าย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง