วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม , เอกสารในการฝึกอบรม และกระเป๋าเอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติภาสนาม จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติภาคนาม จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๔ , ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๕ และ ๔๑๖-๖๓-๐๐๖๙) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองใหญ่ คลองไผ่ หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการขัดเคลือบเงาพื้นสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(หน้ากากอนามัย ๓ ชั้น สำหรับใช้ทางการแพทย์) จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อตรายาง(กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง