วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๔๙-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ตู้เหล็ก ชนิด ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางนามไปทางไร่ชิโนวะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ที่ทำกินนางราวัณไปทางที่ทำกินนายเกลี้ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน คสล.เดิมที่ทำกินนายชวน ไปทางที่ทำกินนางสมเสียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง