วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางบ้านนางสำลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทาง 3 แยกนานายสมภพ ไพรเถื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมซอยไร่ลุงอิ๊ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของกองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านวังหิน (บริเวณบ้านนายสนิท อุตส่าเพียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 3 บ้านบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง