วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประกอบด้วย ชุดดับเพลิงนอกอาคาร จำนวน ๑ ชุด,รองเท้าใส่ดับเพลิง เบอร์ ๔๔ จำนวน ๒ คู่ และชุดคลุมศรีษะ (ฮู๊ด) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย ๒-๑/๒ ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ชนิดเกลียว) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบไฮดรอลิค รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๒๙๘๙ ปราจีนบุรี จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างตัดชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
เช่าอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติภาคสนาม ประกอบด้วย แท่นดับเพลิง/พร้อมอุปกรณ์การฝึก จำนวน ๑ ชุด , ค่าเช่าถังแก๊สพร้อมเติมแก๊ส จำนวน ๕ ถัง และค่าเช่าถังพร้อมเติมน้ำยาผงเคมีแห้ง ถังขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๒ ถัง ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง