วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านทับลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (ซอยคลองมาลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (สวนสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (จากถนน 304 ไปทางบ้านนายบุญสม ประถมพรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ของสำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๒,๖๔๘ โด๊ส ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจสำหรับ Covid-19) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง