วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถนน 304)
4  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 (บริเวณที่ทำกินนายสงกรานต์ ป้องหอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 (บริเวณที่ทำกินนายสงกรานต์ ป้องหอม)
30  พ.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๓ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงาน และจ้างเหมาจัดทำกระทง จำนวน ๒ รายการ โครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
เช่าเหมาเช่าเวที, เครื่องเสียงชุดใหญ่ , เครื่องปั่นไฟ , ไฟฟ้าประดับตกแต่งภายในงาน และไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อไฟราวประดับตกแต่งประจำจุดลอยกระทง จำนวน ๓ รายการ โครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง