วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์) จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๙ (คุ้มบ้านแสนสุข)
31  พ.ค. 2567
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๙ (คุ้มวัด กม.๘๐)
31  พ.ค. 2567
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๖
31  พ.ค. 2567
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๓
30  พ.ค. 2567
อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ครั้งที่ 2) ประจำเดือน มิถุนายน 2567
28  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ครั้งที่ 2) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 11 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)