วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองใหญ่ คลองไผ่ หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการขัดเคลือบเงาพื้นสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(หน้ากากอนามัย ๓ ชั้น สำหรับใช้ทางการแพทย์) จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อตรายาง(กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อถังเก็บน้ำ(แบบพลาสติก) ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง