วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำหรับใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในกลุ่มเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง