วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางบ้านนายล่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขุดลอกสระประปา หมู่ ๙ (บริเวณสระประปาคุ้มวัดแสนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
เช่ารถยนต์ประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
เช่าอุปกรณ์ซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง