วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ที่ทำกินนางราวัณไปทางที่ทำกินนายเกลี้ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน คสล.เดิมที่ทำกินนายชวน ไปทางที่ทำกินนางสมเสียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง