วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่างและกองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-55-0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ จำนวน 26,649 ถุง และนมยู.เอช.ที จำนวน 39,339กล่อง (ก.ย.-ต.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ จำนวน 26,649 ถุง และนมยู.เอช.ที จำนวน 39,339 กล่อง (ก.ย.-ต.ค. 2562)