วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๘๙๒๘ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง