วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2565
เช่ารถยนต์ประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
เช่าอุปกรณ์ซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับลาน) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๑ และ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๐ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำหรับใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง