วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กฉ 5187 ปราจีนบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต,ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม,ค่าสำรองข้อมูลใน server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน ๒๔,๖๘๐ ถุง และนมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง จำนวน ๕๐,๕๙๔ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางสาว ถึงบ้านนายสุริยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายสนิท ถึงบ้านนายสังวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๐ และ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๘ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง