วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย ๓ ชั้น จำนวน ๔๘,๕๐๐ ชิ้น ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง