วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยศาลาอเนกประสงค์)
27  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านนายมณี เป้าดอน ออกไปทางสามแยกคุ้มตาปั่น)
27  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน คสล.เดิม ซอยบ้านนายอุดร คำภานพ)
27  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายสมบัติ กาเผือก)
27  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 (ต่อจากถนน คสล.เดิม ซอยป่ากล้วยออกไปทางวัดขุนศรี)
27  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ต่อจากถนน คสล.เดิมออกไปทางสำนักสงฆ์โพธิ์นิมิต)
27  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ 14 วัน
25  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 (งบกลาง-เงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 (งบกลาง-เงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง