วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนางแท่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย ๓ ชั้น สำหรับใช้ทางการแพทย์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชิ้น ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ (เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๘๙๒๘ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายแดง พวงมาลัย ไปทางบ้านนายประสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (ต่อจากถนน คสล.เดิมออกไปทางวัดขุนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ Temephos ๑ % W/W ชนิดซอง ขนาด ๒๐ กรัม จำนวน ๒๕,๐๐๐ ซอง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง