วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๗ บ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง