วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-55-0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ จำนวน 26,649 ถุง และนมยู.เอช.ที จำนวน 39,339กล่อง (ก.ย.-ต.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ จำนวน 26,649 ถุง และนมยู.เอช.ที จำนวน 39,339 กล่อง (ก.ย.-ต.ค. 2562)
20  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง จำนวน 14 วัน
20  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ จำนวน 26,649 ถุง และนมยู.เอช.ที จำนวน 39,339 กล่อง (ก.ย.-ต.ค. 2562)
20  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์จำนวน 26,649ถุงและนมยู.เอช.ทีจำนวน 39,339กล่อง(ก.ย.-ตค.2562)
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง