วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง จำนวน ๓๓,๑๐๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างตรวจสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง (Dletamethrin ๒.๕ % W/V EC) ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร/ขวด จำนวน ๑๒ ขวด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (จากถนน คสล.เดิม นา นางประทุม เพชรสำโรงไปทางสามแยก นา นายยัง ชาติสำโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านขุนศรี , บ้านบุพราหมณ์ ตำบลบุพราหมณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ตั้งแต่ทางแยกถนน คสล.เดิม นายประยูร เคนตู้ ถึงที่ทำกินนางสาวชนิดา ชัยโยชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (แยกจากถนน 304 ไปทางบ้านนายเติม หนูน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยตาชิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง