วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย ๓ ชั้น จำนวน ๔๘,๕๐๐ ชิ้น ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง จำนวน ๗ รายการ และสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับลาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง