วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับช่วยเหลือผ็ุประสบภัยเนื่องจากเหตุอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร และเสาสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างล้าง เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างล้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดของอบต.บุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกทางเข้าโรงสูบน้ำระบบประปา) หมู่ที่ 9
26  ก.พ. 2562
รื้อบดอัดถนนเดิมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6