วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 (ต่อจากถนน คสล.เดิม ซอยป่ากล้วยออกไปทางวัดขุนศรี)
27  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ต่อจากถนน คสล.เดิมออกไปทางสำนักสงฆ์โพธิ์นิมิต)
27  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ 14 วัน
25  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 (งบกลาง-เงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 (งบกลาง-เงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เก้าอี้สำนักงาน ตู้บานเลื่อนทึบ และโต๊ะทำงานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กท 8862 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
นมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 12 วัน