วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้มาลาเรีย ขนาด ๑.๕๐x๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการเพื่อแสดงความจงรักภักดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมพื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และตรวจเช็คฟิวส์รถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บธ 8928 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันยี่ห้อ เบสฟอกซ์ หมายเลขพัสดุ 291570007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อเบสฟอกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง