วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๑ (กองช่าง) และครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๓ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ ชุด ,ค่ากระเป๋าบรรจุสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ ใบ และค่าประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
เช่าวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสโดยสารปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๑๗ และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง