วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อยางล้อรถยนต์ ขนาด ๑๙๕ R๑๕ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อยางล้อรถยนต์ ขนาด ๑๙๕ R๑๕ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๖๒ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศีกษาฯ) จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephos ๑% SG (Sand Granule) ชนิดซองชา บรรจุซองละ ๒๐ กรัม จำนวน ๒๓,๗๕๐ ซอง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ Temephos ๑ % w/w (ชนิดซอง ขนาด ๒๐ กรัม/ซอง) จำนวน ๒๓,๗๕๐ ซอง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ (รถปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน (วันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อของสมนาคุณในการดูงานฯ ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง