วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ.5187 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ,ชุดกีฬา ,ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริมนม 58,520 กล่อง
14  มี.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริมนม 58,520 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับช่วยเหลือผ็ุประสบภัยเนื่องจากเหตุอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร และเสาสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง