วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๒๓,๔๔๖ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5187 ปราจีนบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๑ (กองช่าง) และครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๓ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง