วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ ชุด ,ค่ากระเป๋าบรรจุสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ ใบ และค่าประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
เช่าวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสโดยสารปรับอากาศ) จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๑๗ และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กฉ 5187 ปราจีนบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต,ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม,ค่าสำรองข้อมูลใน server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน ๒๔,๖๘๐ ถุง และนมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง จำนวน ๕๐,๕๙๔ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง