วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2562
จ้างล้าง เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างล้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดของอบต.บุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกทางเข้าโรงสูบน้ำระบบประปา) หมู่ที่ 9
26  ก.พ. 2562
รื้อบดอัดถนนเดิมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
26  ก.พ. 2562
รื้อบดอัดถนนเดิม หมู่ที่ 3 (ออกไปทางบ้านนายอุดร คำภานพ)
26  ก.พ. 2562
รื้อบดอัดถนนเดิม หมู่ที่ 4 (ออกไปทางบ้านนางสำลี เฉลิมงาม)
26  ก.พ. 2562
รื้อบดอัดถนนเดิม หมู่ที่ 3 (ออกไปทางฝายน้ำล้นลำพระยาธาร)
21  ก.พ. 2562
จ้างป้ายโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง