วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางสาว ถึงบ้านนายสุริยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายสนิท ถึงบ้านนายสังวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๐ และ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๘ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัส 452-54-0013 , รหัส 452-54-0016 และ รหัส 452-54-0017 จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์ (Fuji Xerox P๒๖๕) กองการศึกษาฯ จำนวน ๖ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายมานะ มีอำนาจ ไปถึงสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ปริงเวย์ไปทางบ้านอาจารย์พราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง