วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต,ค่าจดทะเบียนโเมนเนมและค่าสำรองข้อมูลใน server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง บธ 8928 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่างและกองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-55-0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง