วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้าน ก.ม.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ต่อจากถนน คสล.เดิมออกไปทางเขาใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยข้างวัดวังขอนแดง) ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางที่ดินนายมณี เป้าดอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (จากบริเวณสามแยกที่นานายยัง ชาติสำโรง ไปทางบ้านนายจวน ปั้งกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ต่อจากถนน คสล.เดิมออกไปทางบ้านนายอ่อนสี ลุนผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน(ผลิตภัณฑ์ใบลาน) จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
20  ธ.ค. 2561
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้าน ก.ม.80
19  ธ.ค. 2561
ซื้อแบตเตอรี่แห้งขนาด 12 โวล์ต สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ.5187 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง