วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (จากถนน 304 ไปทางบ้านนางสำลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง จำนวน ๓๓,๑๐๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างตรวจสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง (Dletamethrin ๒.๕ % W/V EC) ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร/ขวด จำนวน ๑๒ ขวด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (จากถนน คสล.เดิม นา นางประทุม เพชรสำโรงไปทางสามแยก นา นายยัง ชาติสำโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านขุนศรี , บ้านบุพราหมณ์ ตำบลบุพราหมณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง