วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ตั้งแต่ทางแยกถนน คสล.เดิม นายประยูร เคนตู้ ถึงที่ทำกินนางสาวชนิดา ชัยโยชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (แยกจากถนน 304 ไปทางบ้านนายเติม หนูน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยตาชิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๒,๑๙๘ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์อาชีพวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มพืชผักสมุนไพร) หมู่ ๔ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๔๙-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ตู้เหล็ก ชนิด ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางนามไปทางไร่ชิโนวะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง