วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม โครงการอำนวยความสะดวกทางการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๕๑,๙๒๐ ถุง (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างสลับยาง-ถ่วงล้อ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 8862 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑๑) จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อผ้าประดับ (สีส้ม) จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-56-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากวาตภัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง