วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน ๑๙,๔๑๐ ถุง และนมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง จำนวน ๕๐,๔๖๖ กล่อง (มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (ตั้งแต่ถนน คสล.เดิม นางราวัณ กิ่งสระแก้ว ถึงสามแยกนายเกลี้ยง ชาญสำโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังขนาด 6 เมตร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านวังขอนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนายบุญสม ประถมพรมราช ถึงคลองวังมืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางแท่ง ศิริเวช ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อตรายาง สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง