วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จากถนน คสล.เดิมไปทางสำนักสงฆ์เนินสง่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านนายทองคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายทำ มาลัย ไปทางบ้านนางสำรวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตรบริเวณจุดสระน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อใช้ในการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางดวงพร บาบน ไปทางบ้านนายอุดม สงสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง