วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (จากสำนักสงฆ์โพธิ์นิมิตไปทางบ้านนายแมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางเปิ้ลไปทางบ้านนายดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (รถบัส) จำนวน ๑ คัน ตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อยางล้อรถยนต์ ขนาด ๑๙๕ R๑๕ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อยางล้อรถยนต์ ขนาด ๑๙๕ R๑๕ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๙๙๖๒ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศีกษาฯ) จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephos ๑% SG (Sand Granule) ชนิดซองชา บรรจุซองละ ๒๐ กรัม จำนวน ๒๓,๗๕๐ ซอง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ Temephos ๑ % w/w (ชนิดซอง ขนาด ๒๐ กรัม/ซอง) จำนวน ๒๓,๗๕๐ ซอง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง