วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางที่ทำกินนายสมครบ สุมะหิงพันธ์)
19  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร) ของกองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งป้ายซอย 43 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ไปทางอ่างเก็บน้ำทับลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 4/1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางที่ทำกินนางสวนแตง หุนกิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 2/1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางสามแยกคลองโปร่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถนน 304) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถนน 304)
11  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 2/1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางสามแยกคลองโปร่ง)