วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างโครงการอำนวยความสะดวกทางการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 8928 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ.5187 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ,ชุดกีฬา ,ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง