วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง Printer จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ซอย 4 (ต่อจากถนน คสล.เดิม ออกไปทางศูนย์ปฏิบัติธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกพิมพ์ Brother TN-263 BK) กองช่าง จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้าน กม 80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง