วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างโครงการสัปดาห์นิทรรศการการหล่อเทียนจำนำพรรษาและการแห่เทียนจำนำพรรษาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน คสล.เดิม ซอยบ้านนายอุดร คำภานพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ต่อจากถนนคสล.เดิม บ้านนายมณี เป้าดอน ออกไปทางสามแยกคุ้มตาปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 (ต่อจากถนน คสล.เดิม ซอยป่ากล้วยออกไปทางวัดขุนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลอง(คลองยางหมู่) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายสมบัติ กาเผือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง
3  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง