องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ มีนาคม 2563


การประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ เพื่อมอบหมายภารกิจ ติดตามผลการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบโดยเคร่งครัด
2023-05-02
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08