องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาคมตำบลบุพราหมณ์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบลเป็นคณะกรรมการ


จัดประชุมประชาคมตำบลบุพราหมณ์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบล

เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

2023-05-02
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08