องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :
ครั้งแรก ตำบลบุพราหมณ์อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี ต่อมาปี พ.ศ. 2517 อำเภอกบินทร์บุรีได้แบ่งพื้นที่การปกครองเป็นกิ่งอำเภอนาดี ในปี พ.ศ. 2522 ยกฐานะเป็นตำบลบุพราหมณ์ ประกอบด้วยกันหมู่บ้าน 7 หมู่บ้านครั้งแรก  ต่อมาปี พ.ศ.2524 กิ่งอำเภอนาดี ได้ยกระดับเป็น อำเภอนาดี ปัจจุบันตำบลบุพราหม์ มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทับลาน บ้านขุนศรี บ้านบุพราหมณ์ บ้าน กม.80 บ้านวังมืด บ้านวังขอนแดง บ้านวังหิน บ้านวังใหม่ บ้านแสนสุข บ้านทับลานใน