องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
                
องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์มีพื้นที่อยู่สองฝั่งถนนยุทธศาสตร์สาย 304 กบินทร์บุรีนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 31 กม. จากสี่แยกกบินทร์บุรี ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์และมีที่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอนาดีประมาณ 36 ก.ม. ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 95 ก.ม. ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539
เนื้อที่ (แสดงเนื้อทีโดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
                 องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 406 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 253,750 ไร่
ภูมิประเทศ(แสดงภูมิประเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบล)
                 - พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลบุพราหมณ์ มีอาณาเขตติดต่อหลายตำบล ในเขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเมื่อรวมแล้วมีพื้นที่ในขตทั้งสิ้นประมาณ 406 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 253,750 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                              ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

                              ทิศใต้      ติดต่อกับ   ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

                              ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เขตการปกครอง
                   ตำบลบุพราหมณ์ มีพื้นที่เขตการปกครองประมาณ 406 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 253,750 ไร่
โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ เขตที่อยู่อาศัย เขตเศรษฐกิจและเขตเกษตรกรรม ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน
ประชากร
                    ประขากรทั้งสิ้น 8,809 คน แยกเป็นชาย 4,437 คน เป็นหญิง 4,462 คน มีคนหนาแน่นเฉลี่ย 21.59 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 2,970 ครัวเรือน