องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ
                    
สภาพเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์  พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 35,000 บาท/ครัวเรือน
 การถือครองที่ดิน
                           
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ แต่เดิมที่ดินเป็นเขตป่าไม้ และป่าเสริมโทรมไม่มีเอกสารสิทธิ ต่อมารัฐบาลได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  ซึ่งจัดสรรให้ประชาชนในรูปของ สปก.4-01  นส.3  นส.3 ก. ฯลฯ เป็ยต้น

อาชีพ( แสดงอาชีพของประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล )
                            
ประขากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรมพื้นบ้าน  และอาชีพรับจ้างโดยไปทำงานในโรงงานต่างๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงและต่างจังหวัด