องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลอื่นๆ
1.   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
มีป่าไม้และสถานทีพักผ่อนหย่อนใจซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ควรพัฒนาได้แก่ อุทยานแห่งชาติทมับลาน อ่างเก็บน้ำทับลาน น้ำตกเหวนกกก น้ำตกบ่อทอง น้ำตกเวฬุวลัย น้ำตกหัวยหินลับ

2.   ผลผลิต ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตที่สำสัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ไม้ผล และไม้โตเร็วชนิดต่าง

3.  แหล่งน้ำธรรมชาติในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์เป็นแหล่งต้นลำธารซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปราจีน(แม่น้ำบางปะกง) และแหล่งน้ำธรรมชาตินี้ ถ้าได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำโดยทำฝาย/ทำนบ/อ่างเก็บน้ำ
4.  แหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใด้เป็นอย่างดี อันได้แก่ น้ำตกเหวนกกก น้ำตกบ่อทอง น้ำตกหินดาด แก่งลำพญาธาร อุทยานแห่งชาติทับลาน อ่างเก็บน้ำทับลาน จุดชมวิวทะเลหมอก และน้ำตกที่สวยงามอีกหลายแห่งในพื้นที่