องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
ติดตามและประเมินผลแผน


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

    รายละเอียดข่าว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

    เอกสารประกอบ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์