วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
ซื้อชุดไมค์ลอยคู่แบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อัวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและจจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน กม.๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง