วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
จ้างถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กท 8862 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
นมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 12 วัน
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้มาลาเรีย ขนาด ๑.๕๐x๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการเพื่อแสดงความจงรักภักดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมพื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และตรวจเช็คฟิวส์รถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บธ 8928 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง