วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(หน้ากากอนามัย ๓ ชั้น สำหรับใช้ทางการแพทย์) จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
เช่าอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติภาคสนาม จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกสีขาว) ของสำนักปลัด จำนวน ๑๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับลาน) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม , เอกสารในการฝึกอบรม และกระเป๋าเอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติภาสนาม จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติภาคนาม จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๔ , ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๕ และ ๔๑๖-๖๓-๐๐๖๙) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง