วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางสำนักสงฆ์หลวงตาบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยเวฬุวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยคลองโปรงไปทางที่นายเคน อินกิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (แยกบ้านนางต่วน โรมสระน้อย ไปทางบ้านนางทรายแก้ว ช่างไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (นางมาก อบกลาง ไปทางบ้านไร่คมชัดลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนนลาดยางออกไปทางไร่คีรีล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายสุนทร ณีพันธุ์ดุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายเผือก สุวรรณพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง