วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกทางเข้าโรงสูบน้ำระบบประปา) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยศาลาอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านนางผาง เวินเวหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายอุดร คำภานพ ต่อจากถนน คสล.เดิมออกไปทางที่ทำกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (แยกจากถนน 304 ไปทางบ้านนายทำ มาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายอำนวย มีมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางแลม เทียบพรมราช ออกไปทางฝายน้ำล้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง